Regulamin Turnieju Tenisowego ENEA POZNAŃ OPEN 2024

1. Cel:

Celem Turnieju Tenisowego ENEA POZNAŃ OPEN 2024 jest w szczególności:

 • Popularyzacja tenisa ziemnego jako dyscypliny sportowej
 • Promocja Sponsorów oraz Miasta Poznań

2. Organizator:

Organizatorem Turnieju Tenisowego ENEA POZNAŃ OPEN 2024 jest
 Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, NIP: 7811851787.

3. Definicje:

 1. Akredytacja – zaświadczenie, że określony w niej podmiot jest kompetentny do wykonywania określonych w nim zadań – dotyczy w szczególności mediów;
 2. ATP – Association of Tennis Professionals, Stowarzyszenie Tenisistów Zawodowych;
 3. Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do uczestniczenia w Imprezie w konkretnym terminie w nim wskazanym (dotyczy jednego dnia), za który Uczestnik dokonał płatności;
 4. Impreza – Turniej Tenisowy Enea Poznań Open 2024 rozgrywany w dniach 16– 22 czerwca 2024 r. w Poznaniu
 5. Karnet – dokument potwierdzający uprawnienie do uczestniczenia w Imprezie w terminach w nim wskazanych (dotyczy wielu dni) za który Uczestnik dokonał płatności;
 6. Regulamin – niniejszy zbiór postanowień dotyczących Turnieju Tenisowego ENEA POZNAŃ OPEN 2024
 7. Spotkanie tenisowe – mecz tenisa ziemnego pomiędzy dwoma zawodnikami rozstawionymi po dwóch stronach siatki;
 8. Trybuna – podwyższone miejsca siedzące znajdujące się wokół kortu głównego;
 9. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca ważny bilet, karnet, zaproszenie, akredytację lub identyfikator biorąca udział w Imprezie;
 10. Zaproszenie – imienny dokument potwierdzający uprawnienie do uczestniczenia w Imprezie otrzymany przez Uczestnika od Organizatora lub innego współpracującego z organizatorem podmiotu.

4. Termin, miejsce i harmonogram

 1. Impreza odbędzie się w dniach 16– 22 czerwca 2024 r.
 2. Impreza odbędzie się na kortach Stowarzyszenia Sportowego Park Tenisowy Olimpia na ul. Warmińska 1.
 3. Szczegółowy harmonogram Imprezy, z podziałem na konkretne dni, dostępny jest na stronie internetowej Imprezy: eneapoznanopen.pl
 4. Spotkania tenisowe mogą być dowolnie przesuwane lub przenoszone, w szczególności w zależności od potrzeb Organizatora, ATP lub na skutek panujących warunków atmosferycznych. W przypadku zmiany terminu spotkania tenisowego Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zwrotu sumy uiszczonej tytułem opłaty za Bilet lub karnet, co Uczestnik akceptuje i na co wyraża zgodę.

5. Warunki uczestnictwa w Imprezie

 1. Uczestnictwo w Imprezie, a tym samym prawo wejścia i poruszania się po kortach, mają wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają: · ważny bilet lub karnet; · zaproszenie wydane przez Organizatora, który ma prawo do weryfikacji na podstawie okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości ze zdjęciem; · akredytację wydaną przez Organizatora. · identyfikator wydany przez Organizatora.
 2. Uczestnicy zobowiązani są na każde wezwanie organizatora, jego pracowników oraz ochrony do okazania biletu, karnetu, zaproszenia, akredytacji lub identyfikatora o których mowa w ust. 1 lit. a-c wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 3. Organizator zastrzega możliwość przebywania w strefie VIP jedynie osobom posiadającym odpowiednie zaproszenie, akredytację lub identyfikator.
 4. Organizator zastrzega możliwość zorganizowania tzw. „dni otwartych” podczas trwania turnieju, podczas których posiadanie biletu, karnetu, zaproszenia, akredytacji lub identyfikatora nie będzie wymagane.
 5. Organizatorowi, jego pracownikowi lub pracownikowi ochrony przysługuje prawo zakazania wejścia na teren Imprezy Uczestnikowi, który:
· jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
· usiłuje wnieść niebezpieczne przedmioty;
· wobec którego ATP lub inna organizacja sportowa wystosowały zakaz wstępu na obiekty sportowe;
· wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż będą stwarzały niebezpieczeństwo dla siebie, innych Uczestników, Organizatora, pracowników Organizatora itp.
 6. Organizator, jego pracownik, pracownik ochrony lub innych służb ma prawo do wyproszenia Uczestnika z terenu imprezy w przypadku w którym uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jest agresywny, stwarza zagrożenie (choćby potencjalne) dla siebie oraz innych Uczestników, itp. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do uczestniczenia w Imprezie i nie przysługuje mu prawo do żądania zwrotu sumy uiszczonej tytułem opłaty za bilet lub karnet, co Uczestnik akceptuje i na co wyraża zgodę.
 7. Organizator zaleca na terenie obiektu kortów tenisowych stosowanie protokołu sanitarnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

6. Prawa i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik Imprezy uprawniony jest do: · w przypadku posiadania biletu – wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu imprezy bez konieczności zakupu nowego biletu, w dniu ważności biletu; · w przypadku posiadania karnetu – wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu imprezy bez konieczności zakupu nowego karnetu, w okresie ważności karnetu; · w przypadku posiadania zaproszenia – wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu imprezy bez konieczności uzyskiwania nowego zaproszenia lub zakupu biletu/karnetu, w dniu/okresie wskazanym na zaproszeniu; · w przypadku posiadania Akredytacji – wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu imprezy bez konieczności uzyskiwania nowej akredytacji, w dniu/okresie ważności akredytacji. · w przypadku posiadania Identyfikatora – wielokrotnego wejścia i opuszczania terenu imprezy w dniu/okresie ważności identyfikatora
 2. Uczestnikowi Imprezy zabrania się wnoszenia na teren Trybuny tabletów, laptopów, kamer, aparatów z teleobiektywem, z wyjątkiem akredytowanych mediów, dostawców i pracowników Organizatora. Ponadto uczestnikowi Imprezy zabrania się rozpowszechniania w jakikolwiek sposób wyników Spotkań tenisowych lub danych statystycznych w trakcie trwania danego Spotkania (od momentu jego rozpoczęcia do momentu jego zakończenia) w jakichkolwiek celach, w szczególności w celach związanych z hazardem.
 3. Podczas przebywania na Trybunie, uczestnik zobowiązany jest do:
· wyłączenia lub wyciszenia telefonu komórkowego;
· zachowania bezwzględnej ciszy podczas Spotkania Tenisowego;
· poruszania się po trybunie, w tym wejścia i wyjścia jedynie po zakończonym nieparzystym gemie, po zakończonym secie lub po zakończonym meczu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnikowi Imprezy zabrania się: wnoszenia na teren Imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w Imprezie w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika oraz wprowadzania zwierząt na teren Imprezy.
 5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatora, obsługi Imprezy, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym Policji, Straży Pożarnej, Służb Medycznych czy Straży Miejskiej. Decyzje
ww. służb są ostateczne i niepodważalne.
 6. Posiadacz biletu, karnetu, zaproszenia, akredytacji lub identyfikatora podczas przebywania na terenie turnieju ENEA POZNAŃ OPEN 2024, nie może gromadzić, rozpowszechniać, przekazywać, publikować bieżących wyników meczy ani żadnych danych statystycznych. Zakaz obowiązuje od momentu rozpoczęcia meczu do jego zakończenia i obejmuje użycie wyżej wymienionych danych w celach komercyjnych oraz zakładów wzajemnych i hazardowych.
 7. Użycie na trybunach podczas meczu laptopów, notebooków, smartphone’ów i innych urządzeń transmitujących dane w celu rozpowszechniania bieżących wyników meczy i danych statystycznych jest zabronione.
 8. Zakaz nie dotyczy przedstawicieli akredytowanych mediów, dostawców usług turniejowych i pracowników obsługi turnieju podczas wykonywania obowiązków.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. :
Stowarzyszenie Sportowe Park Tenisowy Olimpia, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, gm. Poznań, miejsc. Poznań, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań, NIP: 7811851787.
 2. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu: · zawarcia i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO; · dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); · wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); · w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora); · promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a albo f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
 3. Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: · podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa; · podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, · innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe, hotelowe, transportowe, pocztowe oraz kurierskie).
 4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), wizerunek.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie udzielonej zgody do czasu jej odwołania, a w pozostałych przypadkach przez okres 5 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Niezależnie od powyższych praw Uczestnik może wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu Administratora lub interesu publicznego. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w stosunku do danych Uczestnika istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności lub jego dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu takiego wniosku nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Imprezie.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Postanowienia Końcowe

 1. Wszystkich Uczestników Imprezy obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Wizerunek Uczestników Imprezy. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno– reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wyraża zgodę, aby jego wizerunek rozumiany w szczególności jako twarz, sylwetka, głos (w tym jego ton i barwa) (w regulaminie jako: Wizerunek), został utrwalony w jakiejkolwiek postaci, w tym m.in. w formie nagrania audio, audiowizualnego lub zdjęcia oraz aby Wizerunek został wykorzystany i rozpowszechniony przez Organizatora dla celów promocyjno-reklamowych.
 5. Za rozpowszechnianie uznaje się w szczególności umieszczanie Wizerunku:
· na stronach internetowych,
· profilach w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, itp),
· na kanałach na YouTube,
· w mailingu bezpośrednim do klientów,
· w materiałach public relations,
· w innych środkach masowego przekazu, w szczególności radiu i telewizji.
 6. Zakup biletu, karnetu, zaakceptowanie zaproszenia lub uzyskanie akredytacji, identyfikatora oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wynikający z udziału w Imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, uczestnicząc w Imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje recepcja na adres mailowy: biuro@parktenisowy.pl w czasie 3 dni od daty zakończenia Imprezy. Protesty rozstrzyga Organizator, którego decyzje są nieodwołalne.
 8. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych różnego rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod groźbą wyproszenia z Imprezy, o czym mowa w punkcie VI. Ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez Uczestnika na terenie Imprezy.
 10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Imprezy (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na terenie Imprezy oraz na terenie wykorzystywanym do jej organizacji bez zgody Organizatora wykonawczego.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 12. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
Scroll to top